คุณเข้ามาลำดับที่
Hit Counter
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย จัดอบรมโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท
นางสาวเกสร  เรืองรัตน์   ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร "โปรแกรมแยกประเภทสำหรับสหกรณ์การเกษตรกร" สำหรับข้าราชการ  และ
พนักงานราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม  ได้รับความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท  สนองตอบต่อการจัดทำบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็นปัจจุบันและปิดบัญชีได้รวดเร็วยิ่งขึ้น  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภักเลย 
จังหวัดเลย
ซึ่ง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5  ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี  จัดอบรมระหว่างวันที่  9 – 11 เมษายน  2551

 
   
   
   
 
กลุ่มพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
email : accsoft@cad.go.th โทร 0-2628-5240-59 ต่อ 4301,4302 และ 4306 หรือ 0-2281-4212