กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ Version 2.1Update โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ Version 2.0.2 เป็น Version 2.1
มีรายละเอียดดังนี้


ระบบงานสมาชิกและหุ้น

1.บันทึกยกยอดสมาชิก
   -แสดงค่าวันที่เริ่มต้นเรียกเก็บ (31/01/2548) ให้เรียกค่ามาจากหน้าจอการบันทึก Mas_115 ข้อมูลหลักของสหกรณ์
2.เพิ่มค่าหุ้นพิเศษ (รายคน) ในวันประชุมใหญ่
   -Trn_760 บันทึกเพิ่มหุ้นพิเศษในวันประชุมใหญ่
3.เพิ่ม Rpt_2C0 หนังสือยืนยันยอดลูกหนี้
   -และสามารถบันทึกชื่อผู้จัดการ/ผู้สอบบัญชี โดยย้ายมาจากเมนูผู้บริหาร

ระบบงานเงินรับฝาก

1.เพิ่ม Trn_4A0 เปลี่ยนชื่อบัญชีเงินฝาก
2.เพิ่ม Rpt_496 รายงานยอดคงเหลือเงินรับฝาก โดยย้ายมาจากเมนูผู้บริหาร
3.ปรับการพิมพ์สมุดเงินรับฝาก

ระบบงานเงินให้กู้

1.บันทึกยกยอดสัญญาเงินกู้
   แสดงค่าวันที่เริ่มต้นเรียกเก็บ (31/01/2548) ให้เรียกค่ามาจากหน้าจอการบันทึก Mas_115 ข้อมูลหลักของสหกรณ์
2.ข้อมูลหลักระบบงานเงินให้กู้
   2.1 บันทึกเงื่อนไขเงินกู้ ในส่วนของการบันทึกเพิ่ม Field ประเภท ให้ระบบทราบว่าประเภทเงินกู้ที่เพิ่มอยู่ในประเภทเงินกู้ใด (ฉุกเฉิน/สามัญ/พิเศษ) และ เพื่อแสดงรายงานครบทุกประเภทตามประเภทเงินกู้นั้น
   2.2 กรณี เปลี่ยน/เพิ่มวงเงินกู้จากเดิม (วงเงินกู้สูงสุด) ที่เมนู Mas_142 เงื่อนไขเงินกู้ ให้อ่านค่าวงเงินกู้เดิมและปรับค่า เพื่อคำนวณอัตราดอกเบี้ยให้ถูกต้อง
3.เพิ่ม Trn_360 การเปลี่ยนประเภทหลักทรัพย์ (ค้ำประกัน)
4.เพิ่ม Rpt_3B0 รายงานวิเคราะห์อายุหนี้
5.เพิ่ม Rpt_395 รายงานดอกเบี้ยค้างรับประจำปี

ระบบการเงิน

1.ใบเสร็จรับเงิน
   1.1 แสดงยอดดอกเบี้ยสะสมในใบเสร็จรับเงิน โดยรวมยอดดอกเบี้ยรับของเดือน
   1.2 ใบเสร็จรับชำระพิเศษ/รับอื่นๆ
         สามารถพิมพ์ - ฟอร์มใบเสร็จรับเงิน
              - กระดาษเปล่า (A4)