กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ติดตามข่าวสารต่าง ๆ ของเราได้ที่นี่

รางวัลเลิศรัฐภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี

 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
 
หลักการและเหตุผล

การพัฒนาสหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข็ง ประสบผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนแบบแท้จริงนั้น กิจกรรมทางด้านการจัดการด้านบัญชีนับเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญ เพราะการจัดทำบัญชีอย่างมีมาตรฐาน โปร่งใส และมีประสิทธิภาพนั้น สามารถนำไปสู่ข้อมูลที่มีคุณค่าสำหรับผู้บริหารสหกรณ์ในการตัดสินใจ และวางแผนการดำเนินงานได้ การได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งทางการจัดการทางด้านบัญชีของสหกรณ์นั้นๆ และปฏิเสธมิได้ว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญในการนำไปสู่ความสำเร็จของการบริหารจัดการด้านบัญชีนั้น คือการประยุกต์นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จึงได้ทำการพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (Cooperative Full Pack Accounting Software : FAS) เพื่อให้สหกรณ์มีเครื่องมือในการสร้างความแข็งแกร่งทางด้านบัญชี โดยส่งเสริมและผลักดันให้สหกรณ์นำไปใช้ให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายการพัฒนาสหกรณ์ กล่าวคือ สามารถให้บริการสมาชิกแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) มีระบบข้อมูลทางบัญชีที่ได้มาตรฐาน ตรวจสอบได้ สามารถปิดบัญชีได้อย่างรวดเร็ว นำไปสู่การสอบบัญชีซึ่งเป็นภารกิจหลักของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งปรากฏผลสำเร็จในระดับดี ดังปรากฏจากการที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน รางวัลดีเด่น ประเภทนวัตกรรมการให้บริการจากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประจำปี พ.ศ. 2553

ในปัจจุบันมีสหกรณ์ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร เป็นจำนวน 1,983 แห่ง ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์นำโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริงและกระตุ้นให้เกิดสหกรณ์ต้นแบบการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรอย่างแพร่หลาย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จึงกำหนดให้มีการประกวดสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ทั้งนี้ เพื่อคัดเลือกสหกรณ์ที่สามารถประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

สหกรณ์ทุกประเภทที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร

วิธีการ

แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นด้านการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร

ระยะเวลา

มกราคม ถึงมีนาคม 2554

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรมีการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
2. สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบสหกรณ์
3. สร้างขวัญ และกำลังใจแก่ผู้ให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร รวมทั้งเกิดกระบวนการขับเคลื่อนการให้บริการอย่างเป็นระบบ


ผู้รับผิดชอบโครงการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
 
 

นายสุเทพ ทองบ้านบ่อ
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  
 

นางหิรัญญา สุนทรพินิจ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์