กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ติดตามข่าวสารต่าง ๆ ของเราได้ที่นี่

รางวัลเลิศรัฐภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี

 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
รายละเอียดของ
โปรแกรมระบบสินค้า


โปรแกรมระบบสินค้า สำหรับสหกรณ์ภาคเกษตร Version 1.3 Release 1.3.2
(ตุลาคม 2549)

รายละเอียดการปรับปรุง
          1. เพิ่มชื่อผู้ใช้บนไตเติ้ลบาร์
          2. จัดหมวดหมู่เงื่อนไขการเรียกดูรายงานทุกหน้าจอ
          3. ปรับปรุงให้สามารถปรับลด เพิ่มขนาดของการเรียกดูรายงานทุกหน้าจอ
          4. เพิ่มการแจ้งเตือน กรณีไม่มีข้อมูล (ทุกเมนูภายหลังปิดยกยอดแล้ว)
          5. เมนู 1.1.2 การขาย ปรับเพิ่มการแสดงที่อยู่ผู้ซื้อที่เป็นสมาชิก ให้สามารถแสดงได้ครบถ้วน
          6. เมนู 1.1.3 รับคืนสินค้า ปรับการทำงานให้เร็วขึ้น โดยระบบจะแสดงข้อมูลใบขายเมื่อ User สั่งค้นหาแล้วเท่านั้น
          7. เมนู 1.1.4 ส่งคืนสินค้า การพิมพ์ใบส่งคืน ปรับเพิ่มให้แสดงเลขที่อ้างอิง
          8. เมนู 1.7.1.8 เพิ่มเงื่อนไขการซื้อตามประเภทสินค้า เฉพาะซื้อจากสมาชิก
          9. เมนู 1.7.3.4 รายงานสินค้าคงเหลือน้อยกว่าศูนย์ ปรับให้สามารถแสดงสินค้าน้อยกว่าศูนย์แยกเป็นรายคลังได้
          10. การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ปรับให้พิมพ์แบบเลือกได้ 3 แบบ
                - พิมพ์บน A4
                - พิมพ์กระดาษต่อเนื่องปรุกลาง ขนาด 21.50 cm X 14.25 cm
                - พิมพ์ Per-print (ตามแบบรังสิตคอมพิวเตอร์)


 

 

 
 

 

นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
 
 

นายสุเทพ ทองบ้านบ่อ
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  
 

นางหิรัญญา สุนทรพินิจ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์