กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ติดตามข่าวสารต่าง ๆ ของเราได้ที่นี่

รางวัลเลิศรัฐภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี

 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
รายละเอียดของ
โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์


วัตถุประสงค์ :
-เพื่อให้สหกรณ์ได้ใช้โปรแกรมที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย
-เพื่อให้สหกรณ์มีระบบสารสนเทศที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริหารได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์
-เพื่อให้สหกรณ์ได้มีระบบสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างกันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันได้
-เพื่อพัฒนาระบบบัญชีและระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารงานสหกรณ์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
-เพื่อสนับสนุนให้สหกรณ์นำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใช้ในการประมวลผลข้อมูล


ประโยชน์ที่สหกรณ์จะได้รับ :

-สหกรณ์จะได้รับบริการและการติดตั้งโปรแกรมโดยไม่คิดมูลค่า
-สหกรณ์จะได้รับคำแนะนำการใช้โปรแกรมโดยข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
-สหกรณ์มีระบบฐานข้อมูลที่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ในแต่ละระบบสืบค้นข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็ว
-สหกรณ์มีสารสนเทศที่พร้อมจะนำเสนอสมาชิกคณะกรรมการบริหารงานได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและเป็นปัจจุบัน


ประสิทธิภาพของโปรแกรม :

-สามารถประมวลผลข้อมูลระบบงานแต่ระบบที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบงานย่อยมาสู่ระบบบัญชีแยกประเภทได้
-สามารถประมวลผลข้อมูลเป็นรายงานทางการเงินที่แสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของสหกรณ์


คุณลักษณะทั่วไปของเครื่องคอมพิวเตอร์ :

CPU เป็นชนิด 2 core เช่น Core 2 Duo , Core 2 Quad , Athlon II X2 หรือดีกว่า
Mainboard แนะนำยี่ห้อ Asus,Msi,Gigabyte
Memory Ramขนาด 2 Gb/800 หรือดีกว่า สำหรับเครื่องทั่วไป
  Ramขนาด 4 Gb/800 หรือดีกว่า สำหรับเครื่องแม่ข่าย
Harddisk ขนาดตั้งแต่ 250 GB ชนิด SATAII ขึ้นไป
LCD ขนาดตั้งแต่ 17 นิ้วขึ้นไป
DVD-RW สำหรับเขียนข้อมูลเพื่อสำรองข้อมูล
CaseATX ควรมีการระบายความร้อนที่ดี
UPS ขนาดตั้งแต่ 650 VA ขึ้นไป (เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องมีเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล)
เครื่องพิมพ์ 1.สำหรับพิมพ์รายงานชนิด Dot-Matrix แบบแคร่ยาว
  2.สำหรับพิมพ์สมุดคู่ฝาก
Software  
OS แนะนำ Windows XP SP2 หรือ SP3 ขึ้นไป (ไม่ควรใช้รุ่นที่มีการปรับแต่งเนื่องจากอาจไม่เสถียรและมีปัญหาในการใช้งานโปรแกรม)
Browser แนะนำ IE 7 หรือ IE 8

หมายเหตุ
1. แนะนำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเครื่องแบรนด์ต่างๆ เช่น HP,Acer,Dell, เนื่องจากจะมีการรับประกันแบบไปบริการดูแลให้ลูกค้าที่ทำงานของลูกค้า (แต่ราคาจะสูงเพราะรวมค่าบริการไว้ด้วย)
2. ถ้าซื้อเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบเอง ควรมีร้านขายคอมพิวเตอร์ที่สามารถมาดูแลเครื่องให้กับลูกค้าได้ เมื่อเครื่องมีปัญหาโดยสามารถโทรตามได้


การให้บริการ :
-ตรวจสอบความพร้อมของสหกรณ์
-อบรมเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์สำหรับสหกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบความพร้อมแล้ว
-ติดตั้งโปรแกรม
-ให้คำปรึกษาการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการใช้โปรแกรม
-คู่มือการใช้งาน


วิธีขอรับบริการ :
-คณะกรรมการดำเนินงานมีมติให้ใช้โปรแกรมที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
-สหกรณ์ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ส่งไปยังสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ในเขตพื้นที่

 

 

 
 

 

นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
 
 

นายสุเทพ ทองบ้านบ่อ
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  
 

นางหิรัญญา สุนทรพินิจ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์