กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ติดตามข่าวสารต่าง ๆ ของเราได้ที่นี่

รางวัลเลิศรัฐภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี

 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
รายละเอียดของ
โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภทสำหรับสหกรณ์ภาคเกษตร


วัตถุประสงค์ : 

-เพื่อให้เป็นโปรแกรมมาตรฐานสำหรับงานบัญชีของสหกรณ์ที่ต้องแสดงงบการเงิน
แบบมีต้นทุนขาย
-เพื่อให้สหกรณ์มีระบบที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริหารได้อย่างรวดเร็ว
และทันต่อเหตุการณ์
-เพื่อให้สหกรณ์สามารถจัดทำบัญชีและงบการเงินได้อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน


ประโยชน์ที่สหกรณ์จะได้รับ : 

-สหกรณ์จะได้รับบริการและการติดตั้งโปรแกรมโดยไม่คิดมูลค่า
-สหกรณ์จะได้รับคำแนะนำการใช้โปรแกรมโดยข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
-สหกรณ์สามารถจัดทำบัญชีและงบการเงินได้อย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

 
ประสิทธิภาพของโปรแกรม : 

-สามารถแสดงรายงานแยกตามธุรกิจ/โครงการได้
-สามารถแสดงรายงานทางบัญชีได้หลายรูปแบบ เช่น
* รายงานรับ/จ่ายเงินสดประจำวัน
* รายงานบัญชีแยกประเภท
* รายงานงบทดลอง 6 ช่อง
* รายงานงบทดลองแบบยาว 14 ช่อง
-สามารถออกรายงานงบการเงินและรายละเอียดประกอบได้ เช่น
* งบต้นทุนการผลิต
* งบต้นทุนการขาย
* รายละเอียดค่าใช้จ่ายดำเนินงาน/รายได้อื่น ๆ
-สามารถแสดงรายงานเพื่อการบริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารได้ เช่น
* รายงานการวิเคราะห์การบริการจัดการด้านการเงิน
* รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน
* รายงานวิเคราะห์ประสิทธิภาพการบริหารงาน 

คุณลักษณะทั่วไปของเครื่องคอมพิวเตอร์ : 

-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) Pentium 166 MHz
-หน่วยความจำหลัก (RAM) ความจุ 64 MB
-เครื่องพิมพ์ที่สามารถใช้กับกระดาษ A4
-เครื่องสำรองไฟ (UPS) 500 VA 
-ระบบปฏิบัติการ Windows 98 หรือสูงกว่า
 
 
การให้บริการ : 

-ตรวจสอบความพร้อมของสหกรณ์
-ติดตั้งโปรแกรม
-สอนแนะนำการใช้โปรแกรมแก่พนักงานสหกรณ์
-ให้คำปรึกษาสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม
-คู่มือการใช้งาน

 

วิธีขอรับบริการ : 

-คณะกรรมการดำเนินงานมีมติให้ใช้โปรแกรมที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
-สหกรณ์ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ส่งไปยังสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ในเขตพื้นที่ 

 

 

 

 
 

 

นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
 
 

นายสุเทพ ทองบ้านบ่อ
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  
 

นางหิรัญญา สุนทรพินิจ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์