กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ติดตามข่าวสารต่าง ๆ ของเราได้ที่นี่

รางวัลเลิศรัฐภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี

 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
เล่มที่ 1 การพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีสำหรับสหกรณ์ภาคเกษตร
เล่มที่ 2 การพัฒนาระบบการจัดการการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชี ที่พัฒนาโดย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เล่มที่ 3 แนวปฏิบัติในการบำรุงดูแลรักษาโปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมระบบบัญชี สำหรับจัดการฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ที่เชื่อมโยงผ่านระบบเครือข่าย Internet
การให้คําปรึกษาแนะนําในการแก้ไขปัญหาการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์

 

นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
 
 

นายสุเทพ ทองบ้านบ่อ
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  
 

นางหิรัญญา สุนทรพินิจ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์